ZAPYTANIE OFERTOWE

06/05/2016

Szanowni Państwo

Markley Sp. zo.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym do jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy w temacie wykonania pracy pn.: „Opracowanie i wdrożenie w MARKLEY do produkcji systemu pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych” w etapach:

Etap I – opracowanie schematu konstrukcji

Etap II – sporządzenie projektu wraz z dokumentacją wykonawczą

Etap III – budowa prototypu systemu

 

W przypadku zainteresowania tematem proszę o złożenie oferty elektronicznie lub papierowo w rozbiciu cenowym za poszczególne w/w zadania w oparciu o kalkulacje godzinową.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06/10/2016 do godz. 10.00.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do opracowania i wdrożenia w temacie wykonania pracy pn.: „Opracowanie i wdrożenie w MARKLEY do produkcji systemu pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych”. Zapytanie ofertowe dotyczy możliwości wykonania usług objętych dofinansowaniem z programu „Duży Bon na Innowacje”.


11/10/2017

Zapytanie kierowane do potencjalnego wykonawca usługi, spełniającego kryterium:
A. Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
1) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
2) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
3) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Polska Akademia Umiejętności;
5) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
B. Spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
C. Centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
D. Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
E. Akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Zapytanie Ofertowe
W związku z planami rozwoju naszej firmy dotyczącymi opracowania i wdrożenia w temacie wykonania pracy pn.: „Opracowanie i wdrożenie w MARKLEY do produkcji systemu pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych”. Zapytanie ofertowe dotyczy możliwości wykonania usług objętych dofinansowaniem z programu „Duży Bon na Innowacje”.

 

Oczekiwane przez nas prace B+R będą polegały na następujących działaniach:
Etap I – opracowanie schematu konstrukcji
Etap II – sporządzenie projektu wraz z dokumentacją wykonawczą
Etap III – budowa prototypu systemu
Opis stanu technologii oraz zarys problemu technologicznego:
Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii budowy instalacji przeznaczonej do pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych. Technologia budowy urządzenia wraz z oprogramowaniem do pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych, które będzie zbudowane z dwóch termometrów RTD (resistance temperature detector). Jeden jest termometrem suchym, a drugi termometrem mokrym. Woda do termometru mokrego dostarczana jest z przewodu wodnego za pomocą rurki kapilarnej do sączka umieszczonego w aktywnej strefie termometru. Układ ten może pracować do temperatury powietrza nie przekraczającej 200stC. Oprogramowanie w PLC, lub oprogramowanie SCADA wykorzystujące zależności termodynamiczne z praw psychrometrii pozwala na podstawie pomiarów temperatur termometrów natychmiast określić wilgotność powietrza.
Opracowanie technologii urządzenia wraz z oprogramowaniem do pomiaru wilgotności powietrza z użyciem termometrów oporowych ma głębokie uzasadnienie, biorąc pod uwagę efekty procesu produkcyjnego oraz jego koszt energetyczny i optymalizację okresu trwania. Wilgotność materiałów sypkich odgrywa często niebagatelną rolę dla całego procesu. Wszędzie gdzie zmiana wilgotności materiału podnosi koszty produkcji poprzez wydłużenie procesu suszenia czy dodawanie wody; powoduje dodatkowe zużycie energii; zwiększa masę produktu czy też negatywnie wpływa na jakość produktu końcowego, konieczna jest jej kontrola.
Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty w/w prace, mieszczącej się w terminie do końca I kw. 2018r.
Termin ważności oferty potencjalnego wykonawcy nie mniej niż 12 miesięcy.
Kryterium wyboru wykonawcy jest:
80% wagi cena
20% wagi doświadczenie wykonawcy w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń do zagospodarowania biomasy na cele energetyczne.

W przypadku zainteresowania tematem proszę o złożenie oferty elektronicznie lub papierowo w rozbiciu cenowym za poszczególne w/w zadania w oparciu o kalkulacje godzinową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2017 r. do godziny 16.00

 

 

Top